Forskning, rapporter om lärande utomhus

Aktuellt:

Avhandling om språkinlärning
Lyssna och läs också till innehållet i Emilia Fägerstams färska avhandling som handlar om språkinlärning utomhus. Lyssna och läs

Teachout
Ett brett forskningsprojekt som ska undersöka i vilken grad elevers hälsa, inlärning och den social interaktionen påverkas av utomhuspedagogik. Man vill också visa om förhållandet till skolan i allmänhet blir annorlunda.
Projektet

Lästips:

READING NATURE – Developing ecological literacy through teaching
Avhandling av Ola Magntorn,
Högskolan Kristianstad
Ur abstract: ”There was a strong support for reading nature as a goal in science education where the outdoor aspect of ecology was stressed and the implications for this has to do with supporting the future generation of teachers to study nature in the real context.”
Olas avhandling

Naturvägledning i skolan

En skrift har tagits fram i samarbete mellan Centrum för naturvägledning och Naturskoleföreningen och är skriven av Pella Larsdotter Thiel och Stina Lindblad.

Skriften finns att ladda ned gratis samt att beställa i tryckt format på www.slu.se/nvlpubl

Naturvägledning i skolan är tänkt att fungera som en handledning för de naturvägledare som vill nå skolan med kunskap och aktiviteter men även som en inspiration till lärare.

Här finns en genomgång om hur man lägger upp naturvägledning så den anpassas till läroplanens mål samt flera praktiska tips på hur man kan lära in ute.

F. Mårtensson, E. Lisberg
Jensen, M. Söderström, J. Öhman. Rapport 6407.

Den nyttiga utevistelsen?
Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang.

Johnson, L. (red.) & Lundqvist, S. (red.) (2014) Skogens sociala värden – forskningen visar vägen, SLU

Regeringens skrivelse 2012/13:51 Mål för friluftslivspolitiken

Naturvårdsverket (2011) Den nyttiga utevistelsen? Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang

Naturvårdsverket (2006) Naturen som kraftkälla

Nordiska ministerrådet (2012) Frisk i naturen – Ett nordiskt projekt

Sandseter, E. (2011) Children´s Risky Play from an Evolutionary Perspective: The Anti-Phobic Effects of Thrilling Experiences. Evolutionary Psychology 2011. 9(2): 257-284

Brody, M. (2005) Learning in nature. Environmental Education Research, Vol. 11, No. 5, November 2005, pp. 603-621

Jansson, M. &Mårtensson, F. (2012) Green School Grounds: A Colloborative Development and research Project in Malmö, Sweden. Children, Youth and Environments 22(1): 260-269
Malmö stad (2011)

Genus och utomhuspedagogik. Rapport i forskningscirkel FoU Malmö utbildning 2011

Myndigheten för skolutveckling (2005) Lärande och fysisk miljö – En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Forskning i fokus, nr. 25 2005

Szczepanski, A. (2013) Platsens betydelse för lärande och undervisning – ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Nordina 9(1), 2013

Änggård, E. (2011) Children´s Gendered and Non-Gendered Play in Natural Spaces. Children, Youth and Environments 21(2): 5-33

Dahlgren, Lars Owe & Szczepanski, A. (1997) Utomhuspedagogik – Boklig bildning och sinnlig erfarenhet. Linköpings universitet

Magntorn, O. (2007) Reading Nature: Developing ecological literacy through teaching. Linköping University

Malone, K. (2008) Every experience matters – An evidence based research report on the role of learning outside the classroom for children´s whole development from birth to eighteen years. UNESCO Faculty of Education, University of Wollongong

Schilhab, T. (2007) Det, jag senser, husker jag. Sådan husker hjernen. Skolen i skoven

Skoven i skolen (2012) Udeskole – viden i virkeligheden – En kort vejledning om udeskolens praksis og didaktik

SLU (2012) Naturvägledning i skolan – en handledning. Naturskoleföreningen och Centrum för naturvägledning, SLU

Ärlemalm-Hagsér, E. (2013) Respect for Nature – A prescription for Developing Environmental Awareness in Preschool. CEPS Journal Vol.3 No 1 (2013)