Om vår förening

Föreningen har som mål att

  • Stödja och främja utveckling av utomhuspedagogik
  • Arbeta för att det skall finnas minst en naturskola i alla kommuner i Sverige

Att lära in ute

Alla Sveriges naturskolor är samlade i vår förening. De är i sig inga platser utan uttryck för tron på ett arbetssätt, ”att lära in ute”, vilket är en del av vårt varumärke. För oss är det självklart att man lär sig bäst om naturen i naturen. Men också att använda naturen som en plats för lärande i alla skolämnen.

Vår pedagogik bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig i skolan då kunskapen förankras i verkligheten. Utomhusaktiviteter svetsar också samman klassen till en grupp som samarbetar bättre även i klassrummet.

Genom utomhuspedagogiken knuten till skolans styrdokument får eleverna en rik och inspirerande lärmiljö. Där flera elever hittar sitt eget sätt att lära och nå sina kunskapsmål.

Naturskola

Naturskoleidén kom från USA och England – i viss mån via Danmark. Naturvårdsverket gav stöd till den första naturskolan, Skäralid i Klippans kommun. Planeringsarbetet började 1981 och i maj 1982 skedde invigning. Intresset spreds, fler naturskolor startade sin verksamhet och i juni 1984 samlades ett 25-tal naturskoleintresserade i Skäralid för att diskutera behovet av en förening. Arbetsgrupper tillsattes. I november kom ändå fler till Sollentuna och en interimsstyrelse tillsattes, inte helt utan storm. Den 7 februari samlades styrelsen i Sollentuna och planerade årsmöte i Göteborg och på Naturskolan i Billdals park.

Det första konstituerande årsmötet hölls på Naturhistoriska museet i Göteborg den 4 maj 1985. Namnförslag var ”Svenska naturskoleföreningen”. Det blev ”Föreningen för naturskola och fältpedagogik”. Stadgar antogs. Åke Ekström var den förste ordföranden.

1988 byttes namnet ut till ”Naturskoleföreningen”.

Bladet1, 1986 var det första informationsmaterial som spreds. Då var ”bladet” ett eklöv.